top of page

Rehabilitatsioon OÜ


Isikuandmete töötlemise kord

1. Üldinformatsioon
Isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) reguleerib isikuandmete (sh eriliiki
isikuandmete) töötlemist ettevõttes Rehabilitatsioon OÜ. Korra koostamisel on lähtutud
Euroopa Liidu Isikuandmete töötlemise üldmäärusest ja Isikuandmete kaitse seadusest.

Käesolev kord kehtib isikuandmete töötlemisel ettevõtte Rehabilitatsioon OÜ töötajatele.

Tööks vajalikele isikuandmetele ligipääsu õigused ja piirangud määratakse töökorralduslikes
dokumentides ja reha.ee infosüsteemi kasutajaga seotud sätetes ja piirangutes. Üldpõhimõte
on see, et igal töötajal on ligipääs üksnes tema tööülesannete täitmiseks vajalikele andmetele.

2. Mõisted
Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata
sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Eriliiki isikuandmed on andmed poliitiliste vaadete, usuliste ja filosoofiliste veendumuste
kohta; ametiühingusse kuulumine; etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed;
andmed tervisliku seisundi või puude kohta; geneetilised andmed; biomeetrilised andmed ja
andmed seksuaalelu või seksuaalse sättumuse kohta; andmed toimepandud kuritegude ja
kohtulike karistuste kohta ja andmed kriminaalmenetluse kohta.

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete
kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu
võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete
kasutamine, edastamine, ristkasutamine, seostamine, arhiveerimine, kustutamine või

hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja
kasutatavatest vahenditest.

Konfidentsiaalsusnõudeks on isikuandmeid töötleva töötaja (edaspidi töötaja) kohustus hoida
saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid ka pärast töötlemisega
seotud tööülesannete täitmist või töösuhte lõppemist.

3. Isikuandmeid töötlevad töötajad
Töötajatel on lubatud isikuandmeid sh eriliiki isikuandmeid töödelda ainult oma
tööülesannete piires.


4. Isikuandmete töötlemine paberkandjal
Töötaja on kohustatud peale isikandmete töötlemise lõppu tagastama kliendile tema poolt
näidatud isikuandmeid sisaldavad paberkandjal dokumendid.
Töötaja on kohustatud peale isikandmete töötlemise lõppu paigutama tema poolt töödeldud
isikuandmeid sisaldavad paberkandjad vastavatesse kappidesse ja sahtlitesse.
Eriliiki isikuandmeid sisaldavad paberkandjad tuleb hoiustada selleks ette nähtud
lukustatavasse sahtlisse, kappi või raudkappi.
Mittevajalikud isikuandmeid sisaldavad andmekandjad tuleb hävitada viies need
hävitamisele.

5. Töötaja kohustused isikuandmete töötelmisel
Isikuandmete töötlemisel on töötaja kohustatud järgima Eesti Vabariigi kehtestatud õigusakte.
Veenduma, et enne teenuse osutamise käigus isikuandmete töötlemist on teenusekasutajaga
või tema vanema/eestkostjaga allkirjastatud Isikuandmete töötlemise nõusoleku (LISA 1).
Vältima kõrvaliste isikute ligipääsu tema poolt isikuandmete töötlemiseks kasutatavale
seadmetele ja andmetele.
Võtma kasutusele kõik meetmed selleks, et ära hoida isikuandmete omavolilist lugemist,
kopeerimist ja muutmist, samuti andmekandjate omavolilist teisaldamist.

Tagama, et isikuandmete edasiandmisel andmesidevahenditega ja andmekandjate
transportimisel ei toimuks isikuandmete omavolilist lugemist, kopeerimist, muutmist või
kustutamist (salasõna, krüpteerimine).
Töötajale väljastatud reha.ee infosüsteemi kasutajakonto, telefon, arvuti ja muud vahendid
on mõeldud ainult tööalase info töötlemiseks.
Töösuhte lõppedes peab töötaja andma üle vajalikud dokumendid ja kirjavahetuse ning teabe,
mis on tööandjale vajalik.

6. Teenusekasutaja õigused
Teenusekasutajal või tema eestkostjal on õigus saada Rehabilitatsioon OÜ-lt enda või
esindatava kohta kogutud isikuandmete väljavõte. Isikuandmed väljastatakse võimaluse
korral kliendile sooviavalduse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul, kuid mitte
hiljem kui 30 päeva jooksul. Teenusekasutajal või tema eeskostjal on õigus nõuda enda kohta
käivate ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist. Andmed väljastatakse üksnes
digiallkirjastatud avalduse või kohapeal esitatud ja omakäeliselt allkirjastatud avalduse alusel.
Andmetes ebatäpsuste kõrvaldamiseks või nende parendamiseks pöörduda juhatuse liikme
poole telefoni teel 53661043 või e-posti aadressil
inforehabilitatsioon@gmail.com

7. Isikuandmete korra muutmine

Korda muudetakse selle aluseks olevate õigusaktide muutumisel.

KINNITATUD
Rehabilitatsioon OÜ juhtause liige Berit Tohus
25.11.2022

bottom of page