top of page

       Kodukord on kehtiv 02.01.2017 aastast.

 

   1. Kodukord on klientidele ja meeskonnaliikmetele täitmiseks kohustuslik.

   2. Kodukord on avalik dokument, mis asub meeskonna juhi kabinetis ning sellega on

       võimalik tutvuda ka Rehabilitatsioon OÜ veebilehel.

   3. Kodukorra eesmärk on tagada klientide ja meeskonnaliikmete turvalisus, töörahu

       ning Rehabilitatsioon OÜ ja tema koostööpartnerite, kellelt ta ruume rendib, vara

       kaitstus.

   4. Kodukorda tutvustab meeskonnajuht iga uue kliendi saabudes. Samuti

       tutvustatakse igale uuele kliendile teenuse osutamise korda, mis on dokumendi

      „Rehabilitatsioonimeeskonna kodukord“ lisa 1.

   5. Meeskonna igapäevane töökorraldus on töötajate vahel kokkulepitud töölepingutes

       ja ka omavaheliselt suuliselt.

   6. Kliendi (kliendi esindaja) õigused:

 • saada kvaliteetset teenust, mis vastab tema kehtivale rehabilitatsiooniplaanile või tegevuskavale;

 • saada kaasajastatud teavet kõikide asutuse pool pakutavate rehabilitatsiooni-teenuste kohta;

 • esitada Rehabilitatsioon OÜ juhtkonnale või meeskonna liikmetele ettepanekuid või kaebusi (ettepanekute ja kaebuste esitamise korra alusel);

 • hindamise protsessis teha ettepanekuid tegevuskavasse planeeritavate tegevuste kohta;

 • tutvuda teenuse osutamise korraga;

 • õigus isikuandmete kaitsele;

   7. Kliendi (kliendi esindaja) kohustused:

 • järgida kodukorda;

 • olla kohal õigeaegselt planeeritud teenuse saamise ajal;

 • avaldama enda kohta infot, mis on teenuse kõige paremal viisil osutamise või hindamise jaoks vajalik ning mis ei ole vastuolus isikuandmete kaitse seaduses olevate nõuetega;

 • kanda siseruumides vahetusjalatseid;

 • kasutada heaperemehelikult teenuse saamise ajal talle usaldatud asutuse vara;

 • teenusel olles ei tohi olla joobes;

 • teenusele tulles on välimus puhas ja korralik.

   8. Rehabilitatsioonimeeskonna liikmetel on õigus kodukorda rikkuvale kliendile

       teenust mitte pakkuda.

   9. Ohu korral või kuuldes tulekahjust teavitamise signaali tuleb viivitamatult lahkuda

       ruumist ja väljuda lähima ohutuma evakuatsioonitee kaudu.

       Kooskõlastanud: Berit Tohus

                                    Juhatuse liige

                                    02.01.2017

Lisa 1

Teenuse Osutamise Kord

 

    Käesolev kord reguleerib Rehabilitatsioon OÜ poolt pakutava rehabilitatsiooniteenuse

    osutamise.

 

 1. Rehabilitatsioonimeeskonna töökorraldus

 • Rehabilitatsioonimeeskond koosneb kõrgharidusega spetsialistidest, kes osutavad vastavalt oma kompetentsile rehabilitatsiooniteenuseid.

 • Rehabilitatsioon OÜ meeskonda kuuluvad:

       Sotsiaaltöötaja

       Füsioterapeut

       Eripedagoog

       Õde

       Psühholoog

       Psühhiaater

       Tegevusterapeut

 • Informatsioon liigub meeskonnaliikemet vahel e-posti vahendusel ja vajadusel telefoni teel.

 • Igal meeskonda kuuluval spetsialistil on õigus tutvuda isiku dokumentidega.

 

   2. Teenuse osutamine

 • Teenusele registreerimiseks peab isik või tema esindaja Rehabilitatsioon OÜ-ga ühendust võtma, kas telefoni teel või e-posti vahendusel. Võimalik on saata suunamisotsus ka posti teel. Kliendiga võtab ühendust meeskonna juht.

 • Lepitakse kokku kliendiga või kliendi esindajaga teenuse osutamises ning registreeritakse 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates isiku pöördumisest Sotsiaalhoolekande portaalis kliendi või kliendi esindaja pöördumise aeg ja esmane rehabilitatsiooniteenuse osutamise aeg.

 • Rehabilitatsiooniteenuste osutamine toimub vabade teenuseaegade alusel.

 • Kui teenust ei ole võimalik osutada, siis teavitatakse klienti või kliendi esindajat võimalusest valida teine rehabilitatsiooniteenuse osutaja ning soovitatakse isikule sobiv(aid) asutus(i).

 

   3. Selgitustöö

       Meeskonnajuht selgitab kliendile, kliendi esindajale ja/või tema pereliikmetele:

 • rehabilitatsiooniteenuse olemust;

 • teenuse osutamise protseduurireegleid;

 • teenuse osutamiseks kuuluvaid ressursse;

 • millised dokumendid teenuse osutamise ajal koostatakse;

 • isiku õigusi ja kohustusi;

 • ettepanekute ja kaebuste käsitlemise korda; 

 

    Isik registreeritakse kehtiva sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse tasumise ülevõtmise

    kohustuse otsuse alusel teenustele.

 

    Isiku dokumendid asuvad meeskonna juhi juures, nõuetele vastavas kohas. Kõigil

    meeskonda kuuluvatel spetsialistidel on õigus tutvuda isiku dokumentidega enne

    teenuse osutamist.

   4. Rehabilitatsiooniteenuse ostumine

 1. Kehtiva rehabilitatsiooniplaani või Sotsiaalkindlustusameti koostatud tegevuskava olemasolul võtab meeskonna juht järjekorra saabudes kliendi või kliendi esindajaga ühendust ja lepib kokku teenusele tuleku aja. Registreerib kliendi teenusele.

 2. Iga teenust osutanud spetsialist täidab teenuse osutamise järgselt andmestiku.

 3. Kui ühe spetsialisti teenus hakkab lõppema, teavitab ta meeskonna juhti, et viimane saaks vormistada arve osutatud teenuse kohta.

 4. Meeskonnajuht koostab arve ja edastab krüpteeritud arve SKA-le e-posti teel.

 

   5. Rehabilitatsioonispetsialisti õigused ja kohustused

 1. Rehabilitatsioonispetsialistil on õigus:

 • omada juurdepääsu klienditööks vajalikule informatsioonile;

 • teha meeskonna- ja võrgustikutööd asutuses ja väljaspool asutust teenuse parema osutamise eesmärgil (sealjuures õigus kasutada selleks vajalikke ressursse);

 • omada töötamiseks sobivaid füüsilise keskkonna tingimusi (klienditööks sobivad ruumitingimused) ja vahendeid;

 • võtta vastu otsuseid ja vastutada oma pädevuse piires.

   2. Rehabilitatsioonispetsialistil on kohustus:

 • teenuse osutamisel lähtuda isikukesksuse põhimõtetest;

 • tegeleda isikuga oma pädevuse piirides (st oma töökohustuste hulka mittekuuluvate rehabilitatsioonivajaduste korral suunab isiku vastavat teenust osutava spetsialisti juurde või suunaja juurde tagasi);

 • hallata tööks vajalikke dokumente ettenähtud korras;

 • teha järjepidevat koostööd meeskonna- ja võrgustikuliikmetega, vajadusel ja isiku nõusolekul laiendada koostöövõrgustikku;

 • järgida meeskonnatööks kehtestatud reegleid;

 • järgida isiku ja enda turvalisuse nõudeid;

 • järgida kutse-eetika põhimõtteid/eriala eetikakoodeksis kehtestatud põhimõtteid;

 

   6. Arvete esitamine, rehabilitatsioonitsükli lõpetamine

 • Eelneval kuul osutatud teenuse kohta esitada arved hiljemalt järgmise kuu 7-ndaks kuupäevaks. Digitaalselt allkirjastatud arved tuleb esitada tellija e-posti aadressile

 • Rehabilitatsiooniteenuse lõppedes, tuleb koostada trükivormis hinnang teenuse eesmärgi saavutamise või saavutamata jäämise põhjuste kohta ning esitada see digitaalselt allkirjastatuna tellija e-posti aadressile. Väljavõte peab sisaldama hinnangu koostajate nimesid. Hinnangu koostab vastavat teavet omav meeskonna spetsialist.

 

       Kooskõlastus: Berit Tohus

                                Juhatuse liige

                                02.01.2017

bottom of page