top of page

       Kodukord on kehtiv 27. jaanuar 2024.

 

   1. Kodukord on klientidele ja meeskonnaliikmetele täitmiseks kohustuslik.

   2. Kodukord on avalik dokument, mis asub meeskonna juhi kabinetis ning sellega on

       võimalik tutvuda ka Rehabilitatsioon OÜ veebilehel.

   3. Kodukorra eesmärk on tagada klientide ja meeskonnaliikmete turvalisus, töörahu

       ning Rehabilitatsioon OÜ ja tema koostööpartnerite, kellelt ta ruume rendib, vara

       kaitstus.

   4. Kodukorda tutvustab meeskonnajuht iga uue kliendi saabudes. Samuti

       tutvustatakse igale uuele kliendile teenuse osutamise korda, mis on dokumendi

      „Rehabilitatsioonimeeskonna kodukord“ lisa 1.

   5. Meeskonna igapäevane töökorraldus on töötajate vahel kokkulepitud töölepingutes

       ja ka omavaheliselt suuliselt.

   6. Kliendi (kliendi esindaja) õigused:

 • saada kvaliteetset teenust, mis vastab tema kehtivale rehabilitatsiooniplaanile või tegevuskavale;

 • saada kaasajastatud teavet kõikide asutuse pool pakutavate rehabilitatsiooni-teenuste kohta;

 • esitada Rehabilitatsioon OÜ juhtkonnale või meeskonna liikmetele ettepanekuid või kaebusi (ettepanekute ja kaebuste esitamise korra alusel);

 • hindamise protsessis teha ettepanekuid tegevuskavasse planeeritavate tegevuste kohta;

 • tutvuda teenuse osutamise korraga;

 • õigus isikuandmete kaitsele;

   7. Kliendi (kliendi esindaja) kohustused:

 • järgida kodukorda;

 • olla kohal õigeaegselt planeeritud teenuse saamise ajal;

 • avaldama enda kohta infot, mis on teenuse kõige paremal viisil osutamise või hindamise jaoks vajalik ning mis ei ole vastuolus isikuandmete kaitse seaduses olevate nõuetega;

 • kanda siseruumides vahetusjalatseid;

 • kasutada heaperemehelikult teenuse saamise ajal talle usaldatud asutuse vara;

 • teenusel olles ei tohi olla joobes;

 • teenusele tulles on välimus puhas ja korralik.

   8. Rehabilitatsioonimeeskonna liikmetel on õigus kodukorda rikkuvale kliendile

       teenust mitte pakkuda.

   9. Ohu korral või kuuldes tulekahjust teavitamise signaali tuleb viivitamatult lahkuda

       ruumist ja väljuda lähima ohutuma evakuatsioonitee kaudu.

       Kooskõlastanud: Berit Tohus

                                    Juhatuse liige

                                    Uuendatud kodukord kehtiv alates 01.02.2023

Lisa 1

Teenuse Osutamise Kord

 

    Käesolev kord reguleerib Rehabilitatsioon OÜ poolt pakutava rehabilitatsiooniteenuse

    osutamise.

 

 1. Rehabilitatsioonimeeskonna töökorraldus
  -
  Rehabilitatsioonimeeskond koosneb kõrgharidusega spetsialistidest, kes
  osutavad vastavalt oma kompetentsile rehabilitatsiooniteenuseid.
  - Rehabilitatsioon OÜ meeskonda kuuluvad
    Sotsiaaltöötaja
    Füsioterapeut
    Eripedagoog
    Õde
    Psühholoog
    Psühhiaater
    Kogemusnõustaja
  - Informatsioon liigub meeskonnaliikemet vahel e-posti vahendusel, reha.ee
  infosüsteemis ja vajadusel telefoni teel.
  - Igal meeskonda kuuluval spetsialistil on õigus tutvuda klientide dokumentidega ja
  andmetega.

 

   2. Teenuse osutamine

 • Teenusele registreerimiseks peab klient või tema esindaja Rehabilitatsioon OÜ-ga
  ühendust võtma, kas telefoni teel või e-posti vahendusel. Võimalik on saata
  suunamisotsus ka posti teel.
  - Rehabilitatsiooniteenuste osutamine toimub vabade teenuseaegade alusel.
  - Kui teenust ei ole võimalik osutada, siis teavitatakse klienti või kliendi esindajat
  võimalusest valida teine rehabilitatsiooniteenuse osutaja ning soovitatakse isikule
  sobiv(aid) asutus(i).
  - Lepitakse kokku kliendiga või kliendi esindajaga rehabilitatsiooniteenuse esmane
  osutamise aeg ning klient registreeritakse kehtiva sotsiaalse rehabilitatsiooni
  teenuse tasumise ülevõtmise kohustuse otsuse alusel 3 (kolme) tööpäeva jooksul
  arvates tema pöördumisest Sotsiaalhoolekande portaalis MISP 2 ja reha.ee
  infosüsteemis.
  - Esmasel kohtumisel selgitab meeskonnajuht kliendile ja t
  ema kliendi esindajale
  ja/või tema pereliikmetele:   
  rehabilitatsiooniteenuse olemust
  :                                                                                       teenuse osutamise protseduurireegleid;                                                                             teenuse osutamiseks kuluvaid ressursse;                                                                          millised dokumendid teenuse osutamisel koostatakse;                                                    kliendi õigusi ja kohustusi;                                                                                                    ettepanekute ja kaebuste käsitlemise korda;                                                                      isikuandmete töötlemise korda.  

 • Kliendile koostatakse tegevuskava või rehabilitatsiooniplaan. Koostöös kliendiga
  või tema esindajaga märgitakse tegevuskavasse või rehabilitatsiooniplaani
  põhieesmärk ja alaeesmärgid. Tegevuskava ja rehabilitatsiooniplaan
  allkirjastatakse spetsialistide ja kliendi või kliendi esindaja poolt.

 • Rehabilitatsiooniplaan saadetakse Sotsiaalkindlustusametisse järgneva kuu
  7.ndaks kuupäevaks.

 • Kliendile osutatakse rehabilitatsiooniteenuseid kehtiva suunamisotsuse perioodi
  vältel.

 • Kliendile osutatakse tegevuskavas ja rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud
  teenuseid.

 • Tegevuskavas ja rehabilitatsiooniplaanis märgitud eesmärkide järgi tehakse
  vahehindamine aasta pärast tegevuskava või rehabilitatsiooniplaani koostamist
  ning selle tulemused märgitakse andmestikku.

 • Rehabilitatsiooniteenuse lõppedes koostatakse D-osa, mis saadetakse
  Sotsiaalkindlustusametisse järgneva kuu 7.ndaks kuupäevaks.

 

  

   3. Rehabilitatsiooniteenuse ostumine

 1. Kehtiva rehabilitatsiooniplaani või Sotsiaalkindlustusameti koostatud tegevuskava olemasolul võtab meeskonna juht järjekorra saabudes kliendi või kliendi esindajaga ühendust ja lepib kokku teenusele tuleku aja. Registreerib kliendi teenusele.

 2. Iga teenust osutanud spetsialist täidab teenuse osutamise järgselt andmestiku.

 3. Kui ühe spetsialisti teenus hakkab lõppema, teavitab ta meeskonna juhti, et viimane saaks vormistada arve osutatud teenuse kohta.

 4. Meeskonnajuht koostab arve ja edastab krüpteeritud arve SKA-le e-posti teel.

 

   4. Rehabilitatsioonispetsialisti õigused ja kohustused

 1. Rehabilitatsioonispetsialistil on õigus:

 • omada juurdepääsu klienditööks vajalikule informatsioonile;

 • teha meeskonna- ja võrgustikutööd asutuses ja väljaspool asutust teenuse parema osutamise eesmärgil (sealjuures õigus kasutada selleks vajalikke ressursse);

 • omada töötamiseks sobivaid füüsilise keskkonna tingimusi (klienditööks sobivad ruumitingimused) ja vahendeid;

 • võtta vastu otsuseid ja vastutada oma pädevuse piires.

   2. Rehabilitatsioonispetsialistil on kohustus:

 • teenuse osutamisel lähtuda isikukesksuse põhimõtetest;

 • tegeleda isikuga oma pädevuse piirides (st oma töökohustuste hulka mittekuuluvate rehabilitatsioonivajaduste korral suunab isiku vastavat teenust osutava spetsialisti juurde või suunaja juurde tagasi);

 • hallata tööks vajalikke dokumente ettenähtud korras;

 • teha järjepidevat koostööd meeskonna- ja võrgustikuliikmetega, vajadusel ja isiku nõusolekul laiendada koostöövõrgustikku;

 • järgida meeskonnatööks kehtestatud reegleid;

 • järgida isiku ja enda turvalisuse nõudeid;

 • järgida kutse-eetika põhimõtteid/eriala eetikakoodeksis kehtestatud põhimõtteid;

 

   5. Arvete esitamine, rehabilitatsioonitsükli lõpetamine

 • Eelneval kuul osutatud teenuse kohta esitada koondarved Sotsiaalkindlustusametisse hiljemalt järgmise kuu 7-ndaks kuupäevaks. Digitaalselt allkirjastatud arved tuleb esitada tellijale e-posti aadressile reh@sotsiaalkindlustsuamet.ee

 • Rehabilitatsiooniteenuse lõppedes, tuleb koostada trükivormis hinnang
  (tegevuskava või rehabilitatsiooniplaani D-osa) teenuse eesmärgi saavutamise või
  saavutamata jäämise põhjuste kohta ning esitada see digitaalselt allkirjastatuna
  tellija e-posti aadressile. Väljavõte peab sisaldama hinnangu koostajate nimesid.
  Hinnangu koostab vastavat teavet omav meeskonna spetsialist.

 

       Kooskõlastus: Berit Tohus

                                Juhatuse liige

                                27.01.2024

bottom of page