top of page

   Ettepanekute ja kaebuste esitamise kord

 

1. Sissejuhatus

1. Ettepanekute ja kaebuste menetlemise korra eesmärgiks on Rehabilitatsioon OÜ

    esitavate ettepanekute ja kaebuste võimalikult efektiivne läbivaatamine ja

    lahendamine.

2. Kõik Rehabilitatsioon OÜ rehabilitatsioonimeeskonna liikmed, kes osalevad

    ettepanekute ja kaebuste menetlemise protsessis peavad jälgima kliendi

    konfidentsaalsuse tagamise nõudeid.

3. Menetlemise kord on kavandatud nii, et tõsta teenuse osutamise kvaliteeti ning

    klientide rahulolu.

 

2. Ettepanekute ja kaebuste esitamise kord

1. Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada nii kirjalikult kui suuliselt.

2. Kirjaliku kaebuse või ettepaneku võib saata postiga Rehabilitatsioon OÜ aadressile
    (Möldre tee 10/1-7, Tiskre küla, Harku vald, Harjumaa 16916), saata e-postiga
    aadressile inforehabilitatsioon@gmail.com või anda üle isiklikult Rehabilitatsioon OÜ
    rehabilitatsioonimeeskonna juhile.

3. Suulised ettepanekud ja/või kaebused tuleb esitada vahetult spetsialistile või

    rehabilitatsioonimeeskonna juhile.

3. Ettepanekute ja kaebuste menetlemine ning vastamine

1. Kõik saabunud ettepanekud ja kaebused vaatab üle Rehabilitatsioon OÜ juhatus koos

    rehabilitatsioonimeeskonna juhiga.

2. Kõik saabunud ettepanekud ja kaebused registreeritakse dokumendiregistris ning

    säilitatakse selleks ettenähtud kaustas Rehabilitatsioon OÜ rehabilitatsioonimeeskonna

    juhi ruumis.

3. Ettepanekutele ja kaebustele vastatakse viivitamatult või mitte hiljem kui 14

    kalendripäeva jooksul.

4. Kirjalikule ettepanekule ja/või kaebusele vastatakse kirjalikult. Ning vaid juhul kui

    ettepaneku ja/ või kaebuse sisu on esitatud arusaadavalt ning konkreetselt.

5. Suulisele ettepanekule ja/või kaebusele vastatakse suuliselt.

6. Anonüümsed ettepanekud ja/või kaebused edastatakse meeskonna juhile, kuid need ei

    kuulu personaalsele menetlemisele.

7. Ettepanek ja/ või kaebus suunatakse meeskonna juhi poolt kindlale meeskonna

    liikmele lahendamiseks. Ülesande täitja poolt esitatud kirjaliku lahenduskäigu vaatab

    üle meeskonna juht koos juhatusega. Vajadusel kutsutakse kokku täiendav meeskonna

    liikmetest koosnev komisjon, kes ettepaneku ja/või kaebuse lahendamisega tegeleb.

8. Ettepanekute ja kaebuste menetlemisel kogutud dokumente säilitatakse lähtuvalt

    kehtivatest seadustest.

9. Ettepanekute ja kaebuste sisu võetakse arvesse edaspidises meeskonna töö

    planeerimises ning viiakse vastavalt sisse muudatused, et parendada pakutava teenuse

    kvaliteeti. 

 

  Kooskõlastanud: Berit Tohus
                               Juhatuse liige
                               27.01.2024

bottom of page